Algemene_footer_img

Algemene Voorwaarden Jessamijn- Creatief Faciliteren (versie oktober 2019)

Jessamijn – In een complexe wereld een helder plaatje maken

Jessamijn is een eenmanszaak, opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68317549.  Jessamijn werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Jessamijn

Jan Vrijmanstraat 18

1087MC Amsterdam

020-6373246/06-29557840

www.jessamijn.nl

info@jessamijn.nl

1 Definities

 1. Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Offerte: Elke schriftelijke aanbieding van Jessamijn die wordt gedaan aan opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 3. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Jessamijn geleverd wordt.
 4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Jessamijn de overeenkomst sluit. Indien Jessamijn een samenwerking aangaat met een freelancer, zzp’er of ander bedrijf, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing en moet opdrachtgever worden gelezen als opdrachtnemer,
 5. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 6. Schriftelijk: Alle communicatie tussen Jessamijn die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 7. Gebruik: Het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.
 8. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Jessamijn en opdrachtgever waarin omschreven staat welke dienst Jessamijn tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 9. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jessamijn geen invloed kan uitoefenen en waardoor Jessamijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
 10. Partijen: Jessamijn en de opdrachtgever samen.
 11. Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan onder andere bestaan uit een vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
 12. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 13. Dag: kalenderdag.
 14. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 15. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 16. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Jessamijn ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

2. Algemeen

 1. Jessamijn richt zich met name op live tekenen, workshops en trainingen, tekeningen in opdracht, het creatief faciliteren van sessies, het spreken en schrijven over toepassen creativiteit en visueel werken in zakelijke omgeving, alles in de meest ruime zin van het woord.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jessamijn en een opdrachtgever, waarop Jessamijn deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 1. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst, of goedkeurende opdrachtverstrekking met Jessamijn, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 1. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Jessamijn, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
 1. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 1. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 1. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van Jessamijn inclusief deze algemene voorwaarden. Reserveringen worden pas gedaan, indien de overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang van de opdracht betreft, wat de verwachtte oplevertermijn is en de gevraagde vergoeding.
 3. Jessamijn kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle offertes en prijsopgaven door Jessamijn zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
 5. Eveneens heeft Jessamijn te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 6. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 7. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Jessamijn daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Jessamijn anders aangeeft.
 8. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Jessamijn verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

4. De uitvoering van de overeenkomst

 1. Jessamijn zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Na schriftelijke aanvaarding van het aanbod, wordt in onderling overleg een planning gemaakt voor de werkzaamheden die zijn overeengekomen.
 3. Jessamijn stemt – indien nodig – gedurende het proces af met opdrachtgever, bij voorkeur op vooraf afgesproken momenten. Opdrachtgever wordt dan tussentijds gevraagd om schriftelijke goedkeuring van het reeds ontworpen, ontwikkelde werk of dienst. Indien tijdens het uitvoeringsproces blijkt dat de werkzaamheden afwijken van het vooraf omschreven werk, wordt dit gezien als meerwerk en worden erop opnieuw afspraken gemaakt over een passende vergoeding.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van de informatie, het materiaal, etc. die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Jessamijn.
 5. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen opdrachtgever en Jessamijn elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
 6. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Klachten over geleverd werk, kunnen worden ingediend uiterlijk 7 dagen na oplevering van de opdracht. Dit kan echter geen reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Inschakelen van derden

 1. Jessamijn heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, worden hierover tussen Jessamijn en de opdrachtgever afspraken gemaakt.
 3. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Jessamijn volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico, goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

6. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht – zulks in de meest ruime zin van het woord – , komen toe aan Jessamijn. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Jessamijn daartoe bevoegd.
 2. Jessamijn heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Jessamijn openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming van Jessamijn verleend.
 3. De in het kader van de opdracht door Jessamijn tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Jessamijn, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 4. Verkoop en/of vermeerdering door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.
 5. Jessamijn heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 6. Jessamijn behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Jessamijn mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.
 7. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel de opdrachtgever als Jessamijn geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 8. De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Jessamijn zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor Jessamijn uitvoeren.

7. Gebruik van het resultaat

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Jessamijn, verkrijgt hij het “recht tot gebruik” van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken wordt geregeld.
 3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Jessamijn kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding.
 4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Jessamijn recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.
 5. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd; ingeval van faillissement van de opdrachtgever.
 6. Jessamijn heeft de vrijheid om de resultaten en eigendomsrechten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. Hierbij wordt Jessamijn geacht de belangen van opdrachtgever te respecteren en hiermee rekening te houden bij haar eigen gebruik.
8. Betaling(svoorwaarden)
 1. Jessamijn houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 2. Betaling bij de deelname aan de online academie gebeurt altijd vooraf. Alle andere producten of diensten worden achteraf in rekening gebracht, tenzij partijen hier vooraf andere afspraken over hebben gemaakt.
 3. Hetgeen onder artikel 8.2 wordt genoemd geldt voor zowel particulieren (consumenten), alsmede voor bedrijven, tenzij het gaat om de levering van een product (geen dienst zijnde).
 4. Jessamijn heeft het recht om periodiek te factureren.
 5. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen.
 6. De kosten die Jessamijn voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals, materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
 7. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Door Jessamijn zal een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
 9. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Jessamijn het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.
 10. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Jessamijn Alberts. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
9. Annulering(svoorwaarden)
 1. Zowel Jessamijn als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij; i) een verzoek tot faillissement, ii) (voorlopige) surseance, iii) of schuldsanering wordt ingediend.
 2. Een bedrijf als opdrachtgever heeft het recht de opdracht enkel schriftelijk en in onderling overleg te annuleren. Jessamijn heeft dan wel het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit: a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf, b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering: – Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten; – Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten. – tussen de 7 en 1 dag vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 75% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten. – Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.
 3. Voor het volgen van een programma/traject/cursussen etc. gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden: Programma/Traject/Cursus etc. Bij het volgen van een workshop/traject/cursus inclusief 1 op 1 en groepscoaching, geldt het volgende: Voor het deelnemen aan een programma is 100% commitment gevraagd. Natuurlijk kan het voorkomen dat er geen goede match blijkt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, of dat het programma niet passend blijkt. Daarom geldt er een garantietermijn tot en met het volgen van de eerste coachdag. Opdrachtgever is in dat geval enkel de aanbetaling en eventueel overige kosten verschuldigd. Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven. Indien sprake van een programma/traject/cursus zal de toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen worden ontzegd.
 4. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de zijde van de opdrachtgever.
 5. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen Jessamijn heeft het recht hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken te maken.
 6. Is de opdrachtgever een particulier/consument dan heeft deze het recht de opdracht schriftelijk en in onderling overleg te annuleren. Jessamijn heeft dan wel het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst.
 7. Jessamijn heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

10. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in:
 2. op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever; of
 3. een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan Jessamijn bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 

 1. Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Jessamijn.

 

 1. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen met behulp van het modelformulier.

 

 1. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de opdrachtgever het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

 1. Indien de opdrachtgever na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Jessamijn heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de Jessamijn bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11. Kosten in geval van herroeping
 1. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 
 1. Als de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Jessamijn dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Jessamijn of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 
 1. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 
 1. Voor zover van toepassing, is bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever zelf, de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 2. Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Jessamijn niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

12. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Jessamijn kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3.
 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtgever dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren (online) producten waarvan de digitale inhoud niet op een materiële drager is geleverd, voor zover: – de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtgever; en – de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
13. Garanties en vrijwaringen
 1. Jessamijn garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Jessamijn garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
 2. Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Jessamijn of door Jessamijn bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Jessamijn jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in artikel 9.1 en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Jessamijn voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

14. Aansprakelijkheid

 1. Jessamijn is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Jessamijn toerekenbare, directe schade.
 2. Aansprakelijkheid van Jessamijn, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Jessamijn, is de aansprakelijkheid van Jessamijn tot de vergoeding van Jessamijn voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15. Reclame
 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten melden aan Jessamijn. Indien de reclame gegrond is, zal Jessamijn dit proberen te verhelpen. Wanneer aan Jessamijn binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
16. Geheimhouding
 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij daarvoor een wettelijke plicht bestaat.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.